REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TILA.PL

 

§ 1

Podmiotem prowadzącym sklep internetowy TILA.PL jest TILA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (adres: ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS: 0000754778, z kapitałem zakładowym 21.000 zł, posiadająca NIP: 9571110324 oraz REGON: 381639669 (dalej „TILA.PL”).

§ 2

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa:

 1. rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia przez TILA.PL usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego,
 2. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się TILA.PL w ramach sklepu internetowego,
 3. tryb postępowania reklamacyjnego,
 4. zasady odnoszące się do ochrony danych osobowych.

§3

 1. Klientami sklepu internetowego TILA.PL („Klientem”) mogą być osoby fizyczne pod warunkiem posiadania nieograniczonej zdolność do czynności prawnych, osoby a także jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym przepisy prawa przyznają zdolność prawną. 
 2. Klientami sklepu internetowego TILA.PL mogą być zarówno konsumenci w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121 z późn. zm.). , jak i przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 672 z późn. zm.).

 

§ 4

 1. Sklep internetowy TILA.PL umożliwia Klientom zapoznanie się z informacją handlową i ofertą towarów TILA.PL oraz umożliwia ich zakup, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Usługi świadczone przez TILA.PL w ramach sklepu internetowego polegają na zapewnieniu Klientom możliwości korzystania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z dostępnych w nim funkcji, w szczególności: 
  1. edycji danych;
  2. konfigurowania i składania zamówień;
  3. wglądu w historię zamówień;
  4. składania reklamacji;
  5. komunikacji z konsultantem.

 

§ 5

Sklep internetowy TILA.PL świadczy swoje usługi i dokonuje czynności za pośrednictwem portalu dostępnego pod adresem internetowym http://www.tila.pl/

 

§ 6

W ramach Sklepu internetowego TILA.PL świadczone są usługi na rzecz podmiotów określonych w § 3 ust 1 i 2 Regulaminu w ramach sklepu internetowego wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 7

Akceptacja Regulaminu dokonana przez Klienta za pośrednictwem sieci internetowej jest równoznaczna ze złożeniem przez niego oświadczeń o następującej treści:

 1. zapoznałem się z treścią Regulaminu i akceptuję jego postanowienia bez zastrzeżeń;
 2. dobrowolnie przystępuję do korzystania z usług sklepu internetowego;
 3. dane zawarte w formularzach zamówienia oraz procesie rejestracyjnym lub kontaktowym są prawdziwe i nie zawierają błędów
 4. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przekazanych w formularzu rejestracyjnym lub kontaktowym w celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umów zawartych z TILA.PL w ramach sklepu internetowego oraz realizacji przez TILA.PL złożonego zamówienia;
 5. wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym lub kontaktowym informacji systemowych, wiadomości od TILA.PL oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu sklepu internetowego.

 

§ 8

TILA.PL stale i nieodpłatnie udostępnia Klientom Regulamin na stronie internetowej www.Tila.pl.com.pl/regulamin w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści.

 

§ 9

Informacje i dane uwidocznione w sklepie internetowym TILA.PL nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121 z późn. zm.).

 

§ 10

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.).

 

§ 11

Korzystanie z usług sklepu Tila.Pl jest możliwe pod warunkiem spełnienia następujących wymagań technicznych:

 1. posiadanie połączenia z siecią Internet,
 2. posiadanie przez Klienta zaktualizowanej i sprawnej przeglądarki internetowej: Internet Explorer, Chrome, Mozilla, Opera lub Safari z włączoną obsługą JavaScript oraz Cookies;
 3. posiadanie przez Klienta dostępu do czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

Tila.pl nie ponosi odpowiedzialności za problemy w dokonywaniu czynności przez Klienta wynikające z niespełniania przez niego warunków określonych w § 11 Regulaminu, w szczególności ze stosowania innych niż wskazane przeglądarek internetowych

 

§ 13

 1. Klient jest zobowiązany do korzystania z usług sklepu internetowego TILA.PL w sposób zgodny z Regulaminem, dobrymi obyczajami oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 2. Zakazanymi są w szczególności:
  1. posługiwania się cudzymi lub nieprawdziwymi danymi osobowymi, firmą lub innym nieprawdziwym lub cudzym oznaczeniem,
  2. naruszania tajemnicy korespondencji,
  3. naruszania w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich lub pokrewnych,
  4. naruszania dóbr osobistych osób trzecich, w tym także prawa do wizerunku, dobrego imienia, czci.

§ 14

 1. Klient zobowiązany jest niezwłocznie informować TILA.PL za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@tila.pl o każdorazowej zmianie danych go indywidualizujących, w tym wynikającej z błędu co do tych danych.
 2. Dane indywidualizujące udostępnione przez Klienta podczas rejestracji lub składania zamówienia uważa się za aktualne do czasu dokonania przez Klienta ich autoryzowanej zmiany lub korekty.
 3. Klient zobowiązany jest do naprawienia szkody poniesionej przez TILA.PL wskutek niedokonania przez Klienta we właściwym czasie zmiany lub korekty danych, o których mowa w ust. 1
 4. TILA.PL zastrzega sobie prawo weryfikacji złożonych przez Klienta oświadczeń, a zwłaszcza danych indywidualizujących Klienta oraz może zażądać ich potwierdzenia lub autoryzacji w określonej przez TILA.PL formie.
 5. TILA.PL może wstrzymać się z realizacją usług na rzecz Klienta w przypadku braku potwierdzenia lub autoryzacji przez Klienta prawdziwości złożonych przez niego oświadczeń, jak również wtedy, gdy ich prawdziwość wzbudzi uzasadnione wątpliwości, do czasu ich usunięcia.

§ 15

TILA.PL umożliwia w ramach sklepu internetowego zakup towarów związanych z wyposażeniem wnętrz, a w szczególności przeznaczonych do użytku domowego, biurowego, restauracji i hoteli.

 

§ 16

Klient sklepu internetowego TILA.PL po wejściu na stronę http://www.tila.pl uzyskuje możliwość, zapoznania się z informacją handlową i specyfikacją towarów TILA.PL, w szczególności poprzez podanie przez Tila.pl opisu i informacji o rodzaju, nazwie towaru, jego wymiarach, materiałach, kolorach, dostępności, terminie dostawy oraz cenie towarów oraz ujawnienie ich zdjęć, oraz w ramach funkcji sklepu internetowego, wyboru, konfiguracji i składania zamówień w celu zakupu wybranych towarów TILA.PL. W celu zapoznania się ze szczególną specyfikacją towarów , Klient ma możliwość kontaktu z konsultantem TILA.PL w sposób określony w § 25 Regulaminu.

   

§ 17

Zakup towarów od TILA.PL w ramach sklepu internetowego może odbywać się przy wykorzystaniu następujących procedur zakupu:

 1. z wykorzystaniem „Koszyka” Klienta,
 2. z wykorzystaniem formularza kontaktowego,
 3. poprzez złożenie zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres TILA.PL: e-sklep@tila.pl.

§ 18

 1. Funkcje sklepu internetowego pozwalają Klientowi na konfigurację właściwości określonych towarów.
 2. Dostępność funkcji konfiguracji uwidoczniona jest przy informacji handlowej i specyfikacji danego towaru i wyraża się na przykład w możliwości określenia koloru, rozmiaru, wzoru i innych właściwości towaru.
 3. Konfiguracja towarów może odbywać się również w drodze indywidualnych uzgodnień z Klientem z wykorzystaniem poczty elektronicznej lub komunikacji telefonicznej z konsultantem TILA.PL.

§ 19

 1. Klient w celu zakupu towarów TILA.PL, po zapoznaniu się z informacją handlową i specyfikacją towarów, a w sytuacji możliwości konfiguracji właściwości towaru po jej dokonaniu, wybiera dostępną na stronie internetowej sklepu TILA.PL opcję „Dodaj do koszyka”.
 2. Koszyk Klienta zawiera listę wybranych przez niego towarów , które mogą w dalszych krokach podlegać zakupowi w sklepie internetowym TILA.PL. Koszyk Klienta zawiera ponadto wskazanie wymiarów, ilości, ceny jednostkowej towaru oraz ceny łącznej w przypadku zamówienia większej ilości towarów.
 3. W koszyku Klienta można zmieniać ilość zamawianych towarów oraz usuwać je z koszyka.
 4. Po wprowadzeniu towaru do koszyka Klient może kontynuować zakupy w sklepie internetowym lub przejść bezpośrednio do procedury zakupu towaru. Wprowadzenie towaru do koszyka nie oznacza automatycznego zakupu towaru.
 5. Niektóre towary TILA.PL, których informacja i specyfikacja została podana na stronach sklepu internetowego, nie są dostępne do sprzedaży w ramach usług sklepu internetowego. Towary takie nie mogą zostać umieszczone w koszyku. Na karcie towarów tego typu znajduje się informacja o dostępności wyłącznie w salonach TILA.PL. Lista salonów TILA.PL dostępna jest w stopce na stronie www.Tila.pl.com.pl
 6. Po wybraniu w funkcji „Koszyk” opcji ”Złóż zamówienie” Klient w celu dalszej realizacji procedury zakupu powinien wypełnić formularze zamówienia wymagające podania danych niezbędnych TILA.PL do realizacji zamówienia, a w szczególności dotyczących danych Klienta (nabywcy), w tym adresu e-mail Klienta, danych adresowych dla dostawy towaru, sposobu dostawy (kurier, odbiór własny) oraz powinien wybrać metodę płatności (przelew, płatność przy odbiorze za pobraniem, płatność z wykorzystaniem konta Przelewy24). Podanie danych oznaczonych symbolem * (gwiazdki) jest obowiązkowe; brak ich podania uniemożliwia zakup towarów TILA.PL w ramach sklepu internetowego. Wybierając odbiór osobisty, Klient może zapłacić za zamówienie albo przelewem albo z wykorzystaniem konta Przelewy24, przy czym TILA.PL ma prawo wstrzymać się z wydaniem towaru do chwili zaksięgowania środków na jej rachunku bankowym.
 7. Po realizacji procedury określonej w ust. 6 powyżej, Klientowi ukaże się podsumowanie zakupów ze wskazaniem w szczególności na nazwę i ilość towarów, które mają zostać zakupione, ich cenę jednostkową, cenę całkowitą zamówienia, sposoby oraz koszty dostawy. Jednocześnie Klient będzie miał możliwość zapoznania się z pełną treścią Regulaminu. Dokonanie zakupu wymaga potwierdzenia znajomości i akceptacji Regulaminu.
 8. W celu złożenia zamówienia i jego opłacenia Klient po zweryfikowaniu poprawności podsumowania zakupów powinien zaakceptować Regulamin i kliknąć na opcję „Zatwierdź zakup”. Wybierając ww. opcję, Klient, w tym również Klient będący konsumentem, potwierdza, że ma pełną świadomość, iż dokonuje czynności prawnej, które skutkuje obowiązkiem zapłaty ceny na rzecz Tila.Pl oraz odbioru nabytego towaru.
 9. W przypadku wyboru opcji płatności przelewem, po akceptacji Regulaminu i kliknięciu opcji „Zatwierdź zakup”, Klient zostanie przekierowany na stronę operatora płatności w celu opłacenia zamówienia. Zlecenie płatności wykonywane jest zgodnie z warunkami płatności obowiązującymi u danego operatora płatności.
 10. W przypadku opcji płatności za pomocą Przelewy24, po akceptacji Regulaminu i kliknięciu opcji „Zatwierdź zakup” Klient zostanie przekierowany na stronę PRZELEWY24 w celu opłacenia zamówienia. Zlecenie płatności wykonuje Przelewy24 (PayPro S.A.) zgodnie z regulaminem dostępnym do pobrania na wyżej wymienionej stronie https://www.przelewy24.pl/regulamin.htm.
 11. W przypadku wyboru opcji płatności za pobraniem opłacenie zamówienia następuje najpóźniej z chwilą dostawy przez kuriera do miejsca wskazanego przez Klienta. TILA.PL wstrzyma się z wydaniem towaru Klientowi do czasu pełnego opłacenia zamówienia przez Klienta.
 12. Umowa sprzedaży towarów TILA.PL, w przypadku sprzedaży w opcji zapłaty za pobraniem, zawierana jest z chwilą zaakceptowania przez Klienta Regulaminu i kliknięciu opcji „Zatwierdź zakup”.
 13. Umowa sprzedaży towarów TILA.PL, w przypadku sprzedaży w opcji zapłaty przelewem, zawierana jest z chwilą opłacenia przez Klienta złożonego zamówienia. Chwilą opłacenia jest moment wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy TILA.PL.
 14. TILA.PL po zawarciu umowy sprzedaży towarów przesyła Klientowi na adres e-mail wskazany przez niego zgodnie z ust. 6 powyżej potwierdzenie przystąpienia do realizacji zamówienia, które w przypadku umów z Klientami będącymi Konsumentami jest równoznaczne z potwierdzeniem zawarcia umowy na odległość.
 15. Wraz z potwierdzeniem przystąpienia do realizacji zamówienia TILA.PL przesyła Klientowi Regulamin oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa zawartej z konsumentem. Przesłanie wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy nie może być poczytane, jako przyznanie prawa odstąpienia od umowy Klientowi, który nie jest konsumentem.
 16. Klient nabywa własność towaru będącego przedmiotem umowy sprzedaży z chwilą uiszczenia w całości ceny nabycia oraz kosztów przesyłki jeśli takowe zachodzą i obciążają Klienta.

 

§ 20

 1. Niektóre towary TILA.PL dostępne w ramach informacji handlowej zawartej na stronach WWW Sklepu TILA.PL Klient może zakupić tylko poprzez wykorzystanie formularza „Towar na zamówienie”, jeśli taki formularz zostanie udostępniony przez TILA.PL.
 2. Niektóre Towary TILA.PL dostępne w opcji zakupu z wykorzystaniem formularza „Towar na zamówienie” wykazują się indywidualnymi właściwościami określonymi przez Klienta w składanym przez niego formularzu zamówienia lub w drodze indywidualnych uzgodnień z konsultantem TILA.PL. W szczególności Klient może w sposób indywidualny, w graniach określonych na stronie sklepu TILA.PL lub ustalonych z konsultantem TILA.PL, określić cechy wzornictwa, konfigurację kolorów, wymiary i inne dostępne w sklepie TILA.PL właściwości towaru.
 3. Klient wypełnia formularz zamówienia, w którym wybiera lub określa rodzaj towaru, który chce nabyć oraz w razie wyboru takiej opcji indywidualizuje jego właściwości w graniach udostępnionych przez TILA.PL z wykorzystaniem narzędzi informatycznych sklepu internetowego TILA.PL. System informatyczny sklepu internetowego TILA.PL może wymagać od Klienta wskazania również metody dostawy (dostawa realizowana przez TILA.PL, kurier, odbiór własny) oraz metody płatności (przelew, karta, za pobraniem). Wybierając odbiór osobisty, Klient może zapłacić za zamówienie przelewem lub z wykorzystaniem konta PayU.
 4. Podanie przez Klienta danych oznaczonych w formularzu symbolem * jest obowiązkowe; brak ich podania uniemożliwia uzgodnienie właściwości towaru, a dalej zakup towarów TILA.PL w ramach sklepu internetowego. Przed wysłaniem formularza zamówienia Klient zostanie poproszony o zapoznanie się z treścią Regulaminu i o jego akceptację.
 5. W przypadku, gdy dane z wysłanego przez Klienta formularza wystarczają do rozpoczęcia przez TILA.PL realizacji zamówienia, a towar jest dostępny w sprzedaży, Klient otrzymuje od TILA.PL e-mail z informacją o warunkach zamówienia, obejmującą w szczególności: właściwości złożonego zamówienia, jego cenę całkowitą, sposób i termin zapłaty ceny, koszty oraz termin i sposób dostawy. Wraz z informacją o warunkach zamówienia TILA.PL przesyła Klientowi Regulamin.
 6. W przypadku, gdy dane z wysłanego przez Klienta formularza nie wystarczają do rozpoczęcia przez TILA.PL realizacji zamówienia, a zwłaszcza w razie potrzeby uzgodnień indywidualnych właściwości towaru, z Klientem kontaktuje się konsultant TILA.PL w celu uzgodnienia wszystkich właściwości zamawianego towaru i innych warunków zamówienia. W przypadku uzgodnienia przez Klienta z konsultantem TILA.PL wszystkich właściwości zamawianego towaru i innych warunków zamówienia Klient otrzymuje od TILA.PL e-mail z informacją o warunkach zamówienia, a w szczególności obejmującą właściwości złożonego zamówienia, jego ceny całkowitej, sposobu zapłaty ceny, kosztach oraz terminie i sposobie dostawy. Wraz z informacją o warunkach zamówienia TILA.PL przesyła Klientowi Regulamin.
 7. Umowa sprzedaży towarów TILA.PL, w opcji płatności przelewem, zawierana jest z chwilą opłacenia przez Klienta złożonego zamówienia; w przypadku płatności zaliczkowej / przedpłaty umowa jest zawierana z chwilą opłacenia kwoty zaliczki / przedpłaty. Chwilą opłacenia jest moment wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy TILA.PL. TILA.PL z chwilą opłacenia złożonego zamówienia przesyła Klientowi na adres e-mail wskazany przez niego potwierdzenie przystąpienia do realizacji zamówienia, które jest równoznaczne z potwierdzeniem zawarcia umowy na odległość w przypadku Klientów będących konsumentami. W przypadku sprzedaży w opcji płatności za pobraniem Klient, po przesłaniu mu informacji o warunkach zamówienia, zgodnie z ust. 5 lub 6 powyżej, zostanie poproszony o ostateczną akceptację zamówienia. Umowa sprzedaży towarów TILA.PL, zawierana jest z chwilą ostatecznego zaakceptowania przez Klienta warunków zamówienia.
 8. W przypadku wyboru opcji płatności za pobraniem opłacenie zamówienia następuje najpóźniej z chwilą dostawy. TILA.PL wstrzyma się z wydaniem towaru Klientowi do czasu pełnego opłacenia zamówienia przez Klienta.
 9. TILA.PL zastrzega sobie własność sprzedanych towarów aż do uiszczenia pełnej ceny sprzedaży przez Klienta.

§ 21

 1. Klient może zakupić towary TILA.PL bezpośrednio z wykorzystaniem poczty elektronicznej. W celu zakupu towarów TILA.PL Klient wysyła wiadomość e-mail na adres: info@tila.pl ze wskazaniem towaru, którego zakupem jest zainteresowany.
 2. Po otrzymaniu wiadomości e-mail Klienta, konsultant TILA.PL skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia warunków zamówienia oraz danych Klienta potrzebnych do jego realizacji.
 3. W przypadku uzgodnienia przez Klienta z konsultantem TILA.PL wszystkich właściwości zamawianego towaru i innych warunków zamówienia Klient otrzymuje od TILA.PL e-mail z informacją o warunkach zamówienia, w szczególności obejmującą właściwości złożonego zamówienia, jego cenę całkowitą, sposób i termin zapłaty ceny, koszty oraz termin i sposób dostawy. Wraz z informacją o warunkach zamówienia TILA.PL przesyła Klientowi Regulamin wraz ze wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy na odległość. Przesłanie wzoru oświadczenia odstąpienia od umowy nie może być poczytane, jako przyznanie prawa odstąpienia od umowy Klientowi nie będącemu konsumentem.
 4. Umowa sprzedaży towarów TILA.PL, w opcji płatności przelewem, zawierana jest z chwilą opłacenia przez Klienta złożonego zamówienia; w przypadku płatności zaliczkowej / przedpłaty umowa jest zawierana z chwilą opłacenia kwoty zaliczki / przedpłaty. Chwilą opłacenia jest moment wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy TILA.PL. TILA.PL z chwilą opłacenia złożonego zamówienia przesyła Klientowi na adres e-mail wskazany przez niego potwierdzenie przystąpienia do realizacji zamówienia, które jest równoznaczne z potwierdzeniem zawarcia umowy na odległość w przypadku Klientów będących konsumentami.
 5. W przypadku sprzedaży w opcji za pobraniem, Klient po przesłaniu mu informacji o warunkach zamówienia, zgodnie z ust. 3 powyżej, zostanie poproszony o ostateczną akceptację zamówienia. Umowa sprzedaży towarów TILA.PL, zawierana jest z chwilą ostatecznego zaakceptowania przez Klienta warunków zamówienia. Akceptując warunki zamówienia, Klient będący konsumentem potwierdza, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 6. W przypadku wyboru opcji płatności za pobraniem opłacenie zamówienia następuje najpóźniej z chwilą dostawy. TILA.PL wstrzyma się z wydaniem towaru Klientowi do czasu pełnego opłacenia zamówienia przez Klienta.
 7. TILA.PL zastrzega sobie własność sprzedanych towarów aż do uiszczenia pełnej ceny sprzedaży przez Klienta.

 

§ 22

 1. Realizacja zamówienia na rzecz Klienta rozpoczyna się w pierwszym dniu roboczym po dniu zawarcia umowy sprzedaży towarów TILA.PL.
 2. Termin realizacji zamówienia podany jest w karcie towaru. W przypadku towarów dostępnych w magazynie lub salonach TILA.PL, termin realizacji zamówienia wynosi od 3 do 7 dni roboczych. W przypadku towarów sprowadzanych pod indywidualne zamówienie Klienta, termin realizacji zamówienia jest dłuższy i może wynosić od 2 do 12 tygodni.
 3. Jeżeli TILA.PL nie będzie mógł zrealizować złożonego zamówienia z tego powodu, że towar będzie niedostępny, niezwłocznie, najpóźniej w terminie trzech dni od zawarcia umowy poinformuje o tym klienta drogą i po wskazaniu przez klienta nr rachunku bankowego na którym ma nastąpić zwrot zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 4. W wypadku, gdy TILA.PL nie będzie mógł wykonać złożonego zamówienia dotyczącego towaru o właściwościach skonfigurowanych przez Klienta, choćby z powodu przejściowej niemożności spełnienia świadczenia, TILA.PL może zwolnić się z realizacji zamówienia przez zaoferowanie Klientowi zakupu towaru zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie. Klient ma prawo nie przyjąć towaru zastępczego i odstąpić od umowy z TILA.PL.
 5. TILA.PL poinformuje Klienta o niedostępności towaru, propozycji dostarczenia towaru zastępczego oraz o prawie Klienta do odstąpienia od umowy. Klient może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia przez TILA.PL, zgodnie z warunkami zdania poprzedzającego.
 6. TILA.PL powiadomi Klienta o kompletności złożonego przez niego zamówienia, jeżeli nie zajdą okoliczności, o których mowa w ust. od 3 do 5 powyżej. W terminie 7 dni od dnia powiadomienia o kompletności zamówienia Klient, jeżeli wcześniej nie uiścił całości ceny albo nie uzgodniono inaczej, powinien dokonać dopłaty do pełnej ceny sprzedaży towaru; TILA.PL poinformuje Klienta o obowiązku i terminie dopłaty wraz z powiadomieniem o kompletności zamówienia.
 7. Po zaksięgowaniu dopłaty Klienta, zgodnie z ust. 6 powyżej, TILA.PL skontaktuje się z Klientem celem umówienia dostawy. Klient powinien umówić się na dostawę towaru w terminie do 7 dni kalendarzowych. Termin dostawy zostanie potwierdzony przez TILA.PL drogą e-mail.
 8. W przypadku braku odbioru przez Klienta towarów TILA.PL, zgodnie z ustaleniami dotyczącymi ich dostawy, z przyczyn nie dotyczących TILA.PL, TILA.PL powiadomi Klienta o braku odbioru towaru oraz wyznaczy ostateczny termin dostawy lub odbioru towarów. W takim przypadku TILA.PL uprawniona będzie również do naliczenia dodatkowych kosztów poniesionych w związku z bezskutecznością uprzedniej próby dostarczenia towaru do Klienta oraz kosztów magazynowania w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty tydzień magazynowania.
 9. W przypadku, gdyby Klient nie potwierdził TILA.PL ostatecznego terminu dostawy lub opóźnił się z odbiorem w ostatecznym terminie, TILA.PL uprawniona będzie do odstąpienia od zawartej umowy w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia upływu ostatecznego terminu dostawy i dochodzenia w stosunku do Klienta odszkodowania na zasadach ogólnych. W razie nieskorzystania przez TILA.PL z uprawnienia do odstąpienia od umowy, po upływie 3 (trzech) miesięcy od dnia upływu ostatecznego terminu dostawy zakupione przez Klienta towary uznane zostaną za porzucone z zamiarem wyzbycia się przez Klienta ich własności.
 10. W chwili wydania towarów Klient lub jego przedstawiciel powinien rozpakować dostarczone towary i dokonać wspólnie z przewoźnikiem ich szczegółowych oględzin oceniając zgodność towaru z zamówieniem (a w szczególności sprawdzając zgodność liczby i rodzaju dostarczonego towaru, rodzaju obicia, kolorów obicia i akcesoriów, liczbę poduszek,, stan obicia mebla) oraz w razie, gdyby zachodziły spisać na dokumencie WZ wszystkie widoczne wady oraz braki ilościowe. W przypadku niezgłoszenia przez Klienta w czasie oględzin dokonywanych w chwili odbioru towaru dających się zauważyć wad jakościowych i ilościowych (wady jawne) domniemuje się zgodność dostarczonych towarów z umową, co nie wyłącza możliwości obalenia tego domniemania dowodem przeciwnym i zgłoszenia przez Klienta reklamacji w szczególności w przypadku zaistnienia wad ukrytych.

 

§ 23

 1. Charakterystyka i właściwości materiału powodują, że towary tapicerowane skórą naturalną składają się z kilku płatów skóry, co może różnice w kolorach, odcieniach, fakturze poszczególnych płatów na jednym meblu, mogą też występować różnego rodzaju znamiona, w szczególności ale nie wyłącznie: zmarszczki, blizny. Wskazane wyżej naturalne właściwości materiału nie stanowią wady mebla i nie podlegają reklamacji, co Klient przyjmuje do wiadomości.
 2. Towar wykonany ze skóry naturalnej nie powinien: być wystawiany na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ustawiany w odległości mniejszej niż 35 cm od źródła ciepła, czyszczony nieprzeznaczonymi do tego narzędziami i preparatami. W przypadku dołączenia do zakupionego towaru instrukcji ochrony mebli, meble powinny być użytkowane i pielęgnowane zgodnie z tą instrukcją. Klient przyjmuje do wiadomości, że wady wynikłe wskutek użytkowania towaru niezgodnie z instrukcją oraz postanowieniami niniejszego paragrafu nie podlegają reklamacji.
 3. TILA.PL nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i wady powstałe wskutek nieprawidłowego użytkowania bądź pielęgnacji mebli zawierających elementy wykonane ze skóry naturalnej oraz użytkowania niezgodnego z instrukcją ochrony mebli.

 

§ 24

 1. Zastrzega się, że odcień i splot tkaniny może w niewielkim stopniu różnić się od odcieniu i splotu tkanin we wzorniku udostępnianym w salonie sprzedaży TILA.PL, co jest naturalną cechą tkanin tapicerskich. Różnica taka nie stanowi wady towaru, nie podlega reklamacji i nie pociąga odpowiedzialności TILA.PL sp. z o.o, Klient oświadcza, że powyższe akceptuje.
 2. TILA.PL informuje, że ostateczne wymiary mebli tapicerowanych i materacy mogą odbiegać od wymiarów katalogowych o maksymalnie +/- 3% (trzy procent) w zależności od producenta. Różnica taka nie stanowi wady towaru, nie podlega reklamacji i nie pociąga odpowiedzialności TILA.PL sp. z o.o, Klient oświadcza, że powyższe akceptuje.

§ 25

Wątpliwości związane z procedurą składania zamówień, zawierania przez Klienta umów umożliwiających mu nabycie towarów TILA.PL oraz ewentualne inne wątpliwości związane z dokonywaniem zakupów w TILA.PL Klient może wyjaśnić kontaktując się w tym celu z konsultantami TILA.PL działającymi pod numerem telefonu 691 540 428 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@tila.pl.

 

§ 26

 1. TILA.PL ponosi względem Klientów odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne sprzedawanych towarów na zasadach przepisanych w Ustawie Kodeks Cywilny
 2. W przypadku indywidualnego uzgadniania właściwości towaru przez Klienta z TILA.PL, domniemywa się, że jest on zgodny z umową i nadaje się do celu określonego przez Klienta przy zawarciu umowy jeżeli: ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający jej przeznaczenia lub okoliczności zawarcia umowy; ma właściwości, o których istnieniu TILA.PL zapewnił Klienta, chyba że TILA.PL zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia towaru; a także został wydany w stanie zupełnym.
 3. W przypadku sprzedaży towaru z ekspozycji, TILA.PL odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy Klientowi.
 4. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące działania sklepu internetowego, a w szczególności reklamacje towarów TILA.PL, należy zgłaszać wysyłając wiadomość e-mail z opisem wady pod adres: info@tila.pl lub pisemnie na adres: Tila sp. z o.o., ul. 3 Lipy 3, 80-179 Gdańsk. Reklamacje towarów powinny zawierać wskazanie w treści zgłoszenia charakteru wady, chwili jej wykrycia oraz żądania Klienta.
 5. TILA.PL wysyła niezwłocznie potwierdzenie otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 6. Zgłoszenie reklamacyjne Klienta, TILA.PL rozpatruje i ustosunkowuje się do niego w terminie 14 dni od dnia jego zgłoszenia po wyjaśnieniu wszelkich okoliczności zgłoszenia reklamacyjnego. W tym celu TILA.PL może zwracać się do Klienta celem udzielenia dodatkowych wyjaśnień i uzupełnienia reklamacji, jeśli informacje zawarte przez Klienta w reklamacji nie będą wystarczyły, aby TILA.PL rozpoznał reklamację. 
 7. Na sprzedawane przez TILA.PL towary może zostać udzielona gwarancja producencka. W przypadku, gdy gwarancja została udzielona, Klientowi wydaje się oddzielny dokument gwarancji, w którym określone są jej warunki. Odpowiedzialność TILA.PL z tytułu rękojmi sprzedanych towarów jest wyłączona wobec Klientów będących przedsiębiorcami. 
 8. W przypadku sporu związanego z umową sprzedaży zawartą z TILA.PL, w tym przede wszystkim reklamacjami, Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposób rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym przed Stałymi Polubownymi Sądami Konsumenckimi, zgodnie z zasadami regulującymi postępowanie przed wybranymi instytucjami/sądami.

§ 27

 1. TILA.PL przestrzega praw konsumentów związanych z prawem do odstąpienia od umowy zakupu towarów TILA.PL, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).
 2. TILA.PL informuje w szczególności, że zgodnie z art. 27 i n. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie przez Klienta będącego konsumentem lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik towarów TILA.PL.
 3. TILA.PL informuje w szczególności, że zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w odniesieniu do umów sprzedaży towarów TILA.PL, której przedmiotem są towary nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Klienta będącego konsumentem, o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w tym w ramach wykorzystania formularza „Towar na zamówienie” .
 4. Prawo odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia objęcia towaru TILA.PL w posiadanie przez Klienta będącego konsumentem lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli umowa obejmuje wiele towarów TILA.PL, które są dostarczane osobno, partami lub w częściach termin na odstąpienie od umowy liczony jest od objęcia w posiadanie ostatniego towaru TILA.PL, partii lub części.
 5. W celu skorzystania z prawa odstąpienia, Klient będący konsumentem informuje TILA.PL o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia. W tym celu Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Klient może w szczególności zamiast tego skorzystać z wzoru odstąpienia stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).
 6. W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, uważana jest ona za niezawartą. TILA.PL zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 8 poniżej. Do rozliczenia się TILA.PL z Klientem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).
 8. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru TILA.PL inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez TILA.PL, TILA.PL nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. W razie odstąpienia, Klient będący konsumentem ma obowiązek zwrócić na własny koszt towar TILA.PL niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Klient będący konsumentem ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do TILA.PL.
 10. W przypadku wykonania prawa do odstąpienia od umowy Klient, w tym będący konsumentem, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru TILA.PL będące wynikiem korzystania z towaru TILA.PL w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

§ 28

 1. TILA.PL przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422).
 2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez TILA.PL danych, w tym danych osobowych Klienta niezbędnych do świadczenia mu usług poprzez sklep internetowy, a w szczególności do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między TILA.PL a Klientem, jak również wynikających z właściwości świadczonych przez TILA.PL usług (dane podstawowe), a w tym imienia, nazwiska, firmy, adresu zamieszkania, adresu miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (siedzibę), adresu do korespondencji, jeżeli jest inny niż miejsce zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej, jak też adresów elektronicznych.
 3. Podanie danych podstawowych jest warunkiem dokonywania czynności związanych z nabywaniem towaru od TILA.PL za pośrednictwem sklepu internetowego. Klient może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych podstawowych.
 4. Klient ma stały i nieskrępowany wgląd do udostępnionych TILA.PL danych, w tym danych osobowych i może te dane zmieniać, uzupełniać, prostować.
 5. Po zakończeniu świadczenia usług TILA.PL może przetwarzać dane osobowe Klienta sklepu internetowego zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w szczególności TILA.PL może przetwarzać te spośród danych, które będą niezbędne do wyjaśnienia okoliczności korzystania z funkcjonalności i usług sklepu internetowego niezgodnie z Regulaminem.
 6. Administratorem danych osobowych jest TILA.PL, który zabezpiecza je zgodnie z przepisami ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a w szczególności zgodnie z art. 36 i następne wyżej wymienionej ustawy.

 

§ 29

 1. TILA.PL jest uprawniony do czasowego zawieszenia dostępności sklepu internetowego, w szczególności w przypadku konieczności przeprowadzenia Tila.pl napraw lub konserwacji systemów obsługujących sklep oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy.

§ 30

 1. Klient rejestrując się i zakładając konto Klienta zobowiązany jest do zachowania hasła dostępu do konta w tajemnicy. Hasło stanowi informację poufną, do wyłącznej wiadomości Klienta.
 2. Klient obowiązany jest do ustanowienia hasła w sposób uniemożliwiający jego odgadnięcie przez osoby trzecie. Hasło musi zawierać minimum 6 znaków.
 3. Klient ponosi odpowiedzialność za udostępnienie hasła osobom trzecim.
 4. Wszelkie czynności, a w szczególności te, których skutkiem będzie podjęcie i/lub wykonanie przez TILA.PL określonych świadczeń na rzecz Klienta, a które to czynności zostaną podjęte na skutek ich zlecenia przy użyciu konta Klienta domniemuje się, że zostały podjęte bezpośrednio na zlecenie Klienta. Odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez Klienta wskutek podjęcia tych czynności przez TILA.PL na skutek ich zlecenia przez osobę nieuprawnioną, nieumocowaną lub z przekroczeniem zakresu umocowania, nie obciąża TILA.PL
 5. Klient może zmienić hasło niezbędne dla korzystania z usług sklepu internetowego poprzez stronę www.tila.pl.
 6. W przypadku, gdy Klient zapomni hasła do swojego konta, może złożyć dyspozycję przypomnienia hasła opisaną na stronie internetowej www.tila.pl

§ 31

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2017 roku.
 2. TILA.PL może zmienić Regulamin. Zmiany Regulaminu nie odnoszą skutku co do warunków realizacji umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmiany, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
 3. Wszelkie prawa do zawartości sklepu internetowego jako całości, w tym do jego układu i wyglądu zastrzeżone są na rzecz TILA.PL, a prawa do jego poszczególnych elementów tekstowych, zdjęć, grafik, aplikacji, interfejsów, baz danych, wzorów umów, indywidualnych rozwiązań i konstrukcji są zastrzeżone na rzecz TILA.PL lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których treści są udostępniane na stronach sklepu internetowego na podstawie odrębnych umów z TILA.PL.
 4. Korzystanie z zawartości i funkcji sklepu internetowego przez Klienta nie oznacza nabycia przez niego jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych; Klient może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu Internetowego TILA.PL

TILA.PL spółka z o.o.ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja/My(*), niżej podpisany/a/i ……………………………………. niniejszym oświadczam/y, iż zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję/my od umowy sprzedaży zawartej w Warszawie dnia _______________ r. poza lokalem przedsiębiorstwa/na odległość*(*niewłaściwe skreślić).

Data zawarcia umowy: _________ r.

Imię i nazwisko Klienta konsumenta (-ów): ___________

Adres Klienta konsumenta (-ów): ___________

Numer zamówienia: ________

Numer paragonu/faktury: _________

_________________________________

(data i podpisy Klienta (-ów) jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

* niewłaściwe skreślić w zależności od liczby osób podpisujących oświadczenie

ZWROTY I WYMIANA

TERMIN ZWROTU

TILA.PL sprzedaje wyjątkowe towary wysokiej jakości. Mamy zatem nadzieję, że wszyscy nasi Klienci będą zadowoleni z zakupów w sklepie internetowym. W wyjątkowej sytuacji, gdy zakupiony przedmiot nie do końca spełnia oczekiwania, Klient ma prawo jego zwrotu lub wymiany w terminie do 14 dni od daty otrzymania przesyłki.

ZWRACANE TOWARY

Zwracane towary nie mogą być używane. Muszą być kompletne i zwracane w oryginalnym opakowaniu firmowym producenta wraz z kompletem dodatkowego wyposażenia i instrukcjami. Może się zdarzyć tak, że oryginalne opakowania ulegną uszkodzeniu lub zagubieniu. W takim przypadku zwrot również jest możliwy, ale TILA.PL zachowuje sobie prawo potrącenia z kwoty zwrotu ewentualnego spadku wartości towaru. Każdy nietypowy przypadek prosimy omawiać z naszym Biurem Obsługi Klienta (tel. 691 540 428, e-mail: info@tila.pl.). W przypadku, gdy zamówienie składało się z kilku przedmiotów, możliwy jest zwrot tylko części z nich.

PRZESYŁKA ZWROTNA

Zwrot towaru przyjmowany jest w siedzibie ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk. Do opakowania proszę włożyć dokument sprzedaży oraz wypełniony formularz zwrotu. W celu obniżenia ryzyka uszkodzeń radzimy skorzystać z przesyłki kurierskiej oraz z opakowania, w którym zamówienie było dostarczone. Klient ponosi ryzyko uszkodzenia lub zniszczenia towaru do chwili doręczenia zwrotu TILA.PL. Koszty zwrotu obciążają Klienta, w związku z czym zwrot nie może być dokonywany za pośrednictwem usługi pocztowej o charakterze pobraniowym.

ZWROT PIENIĘDZY

Zwrot pieniędzy odbywa się przelewem na konto bankowe. TILA.PL zwraca pieniądze niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i po otrzymaniu pierwotnej wpłaty. W przypadku płatności przelewem oznacza to zwrot w ciągu 3 dni roboczych od przyjścia paczki. Dla płatności za pobraniem zwracamy pieniądze w terminie 14 dni - natychmiast po otrzymaniu pieniędzy od firmy kurierskiej. W przypadku zwrotu towarów opłaconych wcześniej przy odbiorze - TILA.PL zmniejszy kwotę zwrotu o prowizję kurierską należną za pobranie pieniędzy przy odbiorze.

WYMIANA

Najprostszym sposobem wymiany jest zwrot starego niechcianego towaru i zakup nowego w sklepie Tila.pl

REKLAMACJE

Przed zapakowaniem paczek nasi pracownicy dokładnie sprawdzają, czy wysyłane przedmioty są kompletne i w pełni funkcjonalne. Niestety może zdarzyć się tak, że towar posiada wady ukryte, niewidoczne w momencie sprzedaży. W takim przypadku prosimy o przesłanie do nas e-maila z krótkim opisem wady na adres: info@tila.pl. Skontaktujemy się telefonicznie i uzgodnimy sposób rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje zdarzają się w Tila.pl.com.pl niezwykle rzadko i zawsze dążymy do jak najszybszego załatwienia sprawy.